ေနသာသပ ေလညာက

ေလတင္ ေလညာကေနသူသည္ ျမဳမႈန္မ်ား လြင့္စင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔ဆိုး၊ အေညႇာ္အသင္းတုိ႔ ပ်ံလြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထိအခိုက္မရိွဘဲ ေနသာ၍ ေလေအာက္၍ ေနသူ၌သာ ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အတူတူလူခ်င္းတြင္ အခြင့္အေရးအေျခ အေနသာသူသည္ အေၾကာင့္ၾကနည္းပါးစြာ ေနသာသည္ကိုတင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိအတြက္ အႏၲရာယ္မရိွေသးပါက အျခားသူကို ကူညီရန္ ေၾကာင့္ၾကမႈမရိွဘဲ အေန သာႀကီးေနတတ္သည့္အခါတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. mm thinker says:

    ေခါင္းစဥ္ – ေလညာ ျဖစ္သင့္သည္။

Any suggestions? Please leave it here