နာလည္းနာေသး၊ နံလည္းနံေသး

ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမလင္မယားႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ၾက၍ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မ္ိရာကိုက္ဖဲ့ သတ္ပုတ္ၾကၿပီး ရန္စဲေသာအခါ သူနာသည္ ကိုယ္နာသည္ ျငင္းခုန္ ၾကရာ ၌ မိန္းမ၏ေပါင္တြင္းသားကို ကိုက္မိေသာ ေယာက်္ားက အတူတူခ်င္း အကိုက္အဖဲ့ ခံၾကရရာတြင္ မိမိအဖို႔ နာလည္းနာေသးသည္။ နံလည္းနံေသးသည္ဟု အႏိုင္လု၍ ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူထက္ပို၍ အနစ္နာ ခံစားရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here