နည္းေရာင္း၊ မ်ားေရာင္းေတာင္းျပည့္သည္

ေစ်းသည္တုိ႔၏ သေဘာသည္ နည္းနည္း၀ယ္လွ်င္လည္းေရာင္း၊ မ်ားမ်ား၀ယ္ လွ်င္လည္း ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရေငြမ်ားသည္ ေတာင္းႏွင့္ျပည့္သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ပညာဥစၥာရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္ နည္းသည္ဟူ၍ မပယ္လွန္ ဘဲ ရသမွ်ကို စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးျပည့္၀ရသည္သာျဖစ္သည္ဟု တင္စား၍ဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here