နဂိုတုန္ မီးလႈံ၍မေပ်ာက္

အသက္၊ ေရာဂါႏွင့္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္၍ ေနသည္ကို ခ်မ္း၍ တုန္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ မီးလႈံ၍ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရိွႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း သည္ကို မရႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေန၍ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

3 Comments

  1. mm thinker says:

    ေခါင္းစဥ္ – နဂို ျဖစ္သင့္သည္။

Any suggestions? Please leave it here