ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ ညဥ့္အခါတြင္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုလုိသည္။ အခါကာလ၊ ေနရာေဒသသို႔လုိက္၍ ေကာင္းျမတ္သာယာတင့္တယ္ ျခင္းသည္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သည္ဟုဆိုလိုသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here