ဒူးေနရားဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္

ေရွးအခါတုန္းက နန္းေတာ္တြင္ ခစားၾကသူမ်ားမွာ မိမိအဆင့္အတန္းအလိုက္ ရရိွေသာေနရာတြင္သာ ခစားၾကရေလရာ ေတာ္၊ ဒူး၊ စနည္း၊ အတြင္းဘေ၀ါ၊ အျပင္ ဘေ၀ါဟူေသာ ေနရာငါးသြယ္တြင္ ဒူးေနရာရသူသည္ ေသဥ္မေနရာတြင္ ခစားရၿပီး၊   ေတာ္ေနရာရသူသည္ ကြမ္းစင္ေနရာတြင္၊ မိမိရသည့္ အဆင့္အတန္းေနရာအလိုက္ ညီၫြတ္ေအာင္ ခစား    ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အရာဌာန၊ အခြင့္အခါႏွင့္ အပ္စပ္ေလ်ာ္ ညီေအာင္ ေနထိုင္၊ ၀တ္စား၊ သံုးႏႈန္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here