ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ ပဲအမ်ဳိး အစားကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသးသျဖင့္ အျခားပဲတစ္မ်ဳိး ရွိလိမ့္ႏိုးႏွင့္ထပ္မံ ႏႈိက္ထုတ္ယူ ျပန္ေသာ္လည္း ထုိပုတ္ထဲမွ ထိုပဲတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ရရိွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္မ်ဳိး တည္းေသာ အမ်ဳိးအစား၊ အစုအေပါင္းထဲမွ အျခားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္မွာမျဖစ္ ႏိုင္။ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း တည္ေသာအရာတို႔မွာ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ တစ္မ်ဳိးစား တည္း ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္း ေနသူတုိ႔မွာလည္း စ႐ိုက္ဓေလ့တစ္မ်ဳိးတည္း တူညီႏွီးႏြယ္ေနတတ္ၿမဲျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ဆိုလိုသည္။

1 Comment

  1. […] ဒ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ…Continue 0 Comments […]