ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္

အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ ဟန္ျပင္သည့္ဆင္သည္ အရွိန္ယူရန္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္ေလ့ရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူမည့္ သူသည္လည္း ႏိုင္ေလာက္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ေစာင့္လင့္ကာ အသာအယာေနာက္ခ်န္အားယူ၍ တစ္ရွိန္ထုိး တုိက္ခုိက္ရန္ အားျပင္ထားရမည္ဟုဆိုလုိသည္။

1 Comment

  1. […] ထိုးမည့္ဆင္ ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္သည္အစြယ္ကိုအားျပဳ၍ ထုိးရန္ […]

Any suggestions? Please leave it here