ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွ က်ဳိးမွန္းသိ

က်ဳိးေသာသူသည္ ဣေျႏၵမပ်က္ထုိင္ေနေသာအခါ က်ဳိးသည္ဟု မသိေသာ္လည္း အၿိငိမ္မေနဘဲ ထ၍သြားျပေသာအခါ အက်ဳိးျဖစ္မွန္းကို အျခားသူမ်ား သိခြင့္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဣေျႏၵရစြာေနထိုင္ေသာအခါ အျပစ္အနာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္တုိ႔ ကိုသူတစ္ပါးက မသိႏိုင္ေပရာ ဣေျႏၵရစြာမေနဘဲ ဆပ္ေဆာ့၍ တစ္စံုတစ္ရာ အစြမ္းျပသ မည္ျပဳေသာအခါ မစြမ္းေၾကာင္းကို အမ်ားအားဖြင့္ထုတ္ျပသကဲ့သို႔ ရွိေနသျဖင့္ မူလ အတိုင္းေနသည္ကမွ ေတာ္ေသးသည္။ လႈပ္ရွားေသာအခါ အေျခအေနမွန္ေပၚသြားသည္ ဟု အၿငိမ္မေန၊ ဣေျႏၵမေစာင့္စည္းျခင္းကို အျပစ္တင္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here