ထမင္းၾကမ္းက အေငြ႕ထြက္ခ်င္

အပူေငြ႕စဲ၍ ေအးေနေသာ ထမင္းၾကမ္းခဲကပင္လွ်င္ သဘာ၀မဟုတ္ဘဲ အေငြ႕ ထြက္ခ်င္ေျခင္းမွာမသင့္ဟု ဆိုလုိသည္။ မိမိသဘာ၀မဟုတ္ဘဲ ေလာ္လည္၍ မတန္မရာ မျပဳသင့္ရာ ျပဳလုိျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moethonedray says:

    စိန္နားကပ္ေရာင္ ႏွင့္ ပါးေျပာင္။

Any suggestions? Please leave it here