ထန္းေရမူး ကၽြဲခိုးေပၚသည္

ထန္းေရမူးေသာအခါ ရန္စ စကားေျပာဆိုရင္းႏွင့္ပင္ တစ္ခါက ကၽြဲခိုးခဲ့ဖူးသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ႄကြားမိရာမွ ကၽြဲခိုးမႈေပၚလာရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မာန္မာနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀င့္၀ါလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စကားေျပာလြန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မုိက္မဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သတိကင္းလြတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲ၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တစ္ခါက ဖံုးကြယ္ထား ခဲ့သည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမိသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here