ထင္းေပါက္ရာ လွ်ာနာႏွင့္ ကပ္ကိုး

ပ်င္းရိေသာ သူငယ္တစ္ေယာက္အား ထင္းေပါက္ခုိင္းေသာအခါ ထုိသူငယ္သည္ ထင္းလည္းမေပါက္ခ်င္၊ အျခားျငင္းဆန္စရာ အေၾကာင္းလည္းမရိွသျဖင့္ လွ်ာနာေန၍ မေပါက္ႏိုင္ေသးပါဟု အေၾကာင္းရွာျငင္းပယ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ပ်င္းရိေသာသူသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္သည္ကို အေၾကာင္းရွာတတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ယုတၱိမရိွ မလံုေလာက္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here