ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္သည္

ေတာထဲတြင္ သဘာ၀ပြတ္မီးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႐ႈိ႕မီး၊ မီးႄကြင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေတာမီးေလာင္ေသာအခါ ယုန္၊ ဖြတ္၊ ပတတ္၊ ေခ်၊ ရွဥ့္စေသာ သတၱ၀ါငယ္မ်ားသည္ ခိုေအာင္းရာမွ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေျပးထြက္လာသည္ျဖစ္ရာ သားေကာင္ငယ္မ်ားကို ရွာေဖြကိုက္သတ္စားေလ့ရီွသည့္ ေတာေၾကာင္အဖို႔ အစားအစာအသင့္ ေဖာေဖာသီသီ ရႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ၀မ္းပန္းတသာ လက္ခေမာင္း (လက္ပန္းေပါက္)ခတ္သည္ဟု ဆိုလုိ သည္။

အျခားသူမ်ား၏ ေဘးဒုကၡအခက္အခဲ အေျခအေနတြင္ သူယုတ္တုိ႔ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲစြာ အက်ဳိးအျမတ္ ရွာတတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. May Hninn says:

    ပြဲလန့္တုန္း၊ ဖ်ာခင္း

Any suggestions? Please leave it here