ေတာဆင္ ခမည္းေပးသည္

ကေလးငယ္မ်ား မျပတ္ခ်ဴခ်ာ ငိုယိုေသာအခါ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ စိတ္ အေျပာင္းအလဲ၊ အလိုဆႏၵျပည့္၀ေစလိုသည့္သေဘာႏွင့္ ေရႊ၊ ၾကက္၊ အ၀တ္အထည္ စေသာ အနီးအပါးေဆာင္ထားရန္ ပစၥည္းလက္ေဆာင္ေပးေသာ ဓေလ့ရိွရာ ထိုသုိ႔ခမည္း လုိရာတြင္ ေတာေတာင္ထဲ၌သာ လွည့္စားသြားလာေနေသာ ေတာဆင္ကို ခမည္းအျဖစ္ ေပးသျဖင့္ အမည္သာေပး၍ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ေတာဆင္မွ အနီးအပါး၌ မည္သည့္အခါ မွ်မရိွဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အမည္အားျဖင့္ သာေပး၍ တကယ္လက္ေတြ႕မရရိွ ေသာအခါ တကယ္အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရေသာအခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Thank you for showing the proverbs and explaining them.

Any suggestions? Please leave it here