တံုးဆိုတိုက္၊ က်ားဆိုကိုက္ (တံုးတိုက္တိုက္၊ က်ားကိုက္ကိုက္)

လံု႔လ၀ီရိယရိွ၍ တက္ႄကြထက္သန္သူသည္ ေရွ႕၌ ဆီးအံ့ေသာ အတားအဆီး အႏၲရာယ္ကို အေရးမထား၊ ေရွ႕၌တံုးရွိလွ်င္လည္း တိုက္မိေသာ္တိုက္မိေစ၊ ေရွ႕၌က်ားရိွ လွ်င္လည္း ကိုက္မိေသာ္ ကိုက္မိေစ၊ ေၾကာက္ရြံ႕တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရိွဘဲ ေရွ႕သုိ႔သာတိုး၍ ရဲရင့္၀ံ့စားစြာ တုိး၍သြားမည္ဟုဆိုလုိသည္။

အခ်ဳိ႕က ေလးဖင့္ေႏွးေကြးျခင္းမရိွဘဲ ႐ုတ္ခနဲ သြက္သြက္လက္လက္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ျခင္းကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ေသာသေဘာႏွင့္လည္း သံုးၾကသည္။

Any suggestions? Please leave it here