တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး

တံငါႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ တံငါအလုပ္ကို တတ္ကၽြမ္း၍ တံငါျဖစ္လာ သကဲ့သို႔ မုဆိုးႏွင့္ နီးစပ္ေပါင္းသင္းေသာအခါ မုဆိုးအတက္ကို တက္ကၽြမ္း၍ မုဆိုးျဖစ္ လာသည္ဟု ဆိုသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေလ်ာက္ နီးစပ္ယဥ္ပါးျခင္း ျဖစ္ရသည္ကို ေပၚ လြင္ေစရန္သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    “သမေဏန သမေဏာ ေဂါေဏန ေဂါေဏာ” နဲ႔ အတူတူပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။

  2. […] တံငါနားနီးတံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး […]

Any suggestions? Please leave it here