တပည့္လိမၼာ ဆရာအာပတ္လြတ္

တပည့္ျဖစ္သူက အရိပ္အျခည္အလုိက္အထုိက္ သိတတ္၍ ဆရာ့တာ၀န္အခ်ဳိ႕ကုိ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ကုိင္၍ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းခံယူလုိက္ေသာအခါ ဆရာျဖစ္သူမွာ တာ၀န္ေပါ့ ၍ အျပစ္ျဖစ္စရာရွိျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

ေတာေက်ာင္းတြင္ ကုိရင္ႀကီးတစ္ပါး၌ တပည့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ တစ္ခါေသာ ကုိရင္ႀကီးက ၾကက္သားဟင္းစားခ်င္၏။ သုိ႔ရာတြင္ အာပတ္သင့္မည္စုိး၍ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူကုိ ၾကက္သတ္ရန္ တုိက္႐ုိက္မခုိင္းသာေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾကက္သား ဟင္းသည္ စား၍ေကာင္းေသာဟင္းျဖစ္ေၾကာင္းမွ်ကုိသာ ေျပာ၏။ အလုိက္သိေသာ တပည့္ကား ၾကက္ကုိသတ္၍ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ကပ္လွဴေလသည္။ တပည့္လိမၼာ၍ ဆရာ အာပတ္လြတ္၏။

ၾကားလူႏွင့္အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္သူတုိ႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ စကားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ၀င္ေရာက္ပုိ႔ေထာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကာယကံရွင္၌ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိ ေၾကာင္းကုိ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here