တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ

စင္တင္၍စုိက္ပ်ဳိးရေသာ ႏြယ္ပင္သီးႏွံတုိ႔သည္ တစ္ႏြယ္ႏွင့္တစ္ႏြယ္ ယွက္ျဖာ ႏြယ္ခတ္၍ေနသည့္အျပင္ ပင္စည္တစ္ခုမွ အခက္အႏြယ္ ျပန္႔ပြားျဖာထြက္၍ တစ္စင္လံုး ဖံုးအုပ္ေနတတ္သည္ျဖစ္ရာ ႏြယ္တစ္ခုကုိ ဆဲြငင္ပါက ဆက္စပ္ႏြယ္တက္ေနေသာ တစ္စင္လံုးဆဲြငင္ရာ ပါတတ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ က်န္ ဆက္သြယ္နီးစပ္သူမ်ားပါ ဆက္စပ္ပါ၀င္လာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here