တစ္သက္လံုးဖံုးသမွ် ကုန္းသြားမွေပၚ

ငယ္ရြယ္စဥ္ကစ၍ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ဟိရိေကာပိန အရွက္ဖံုး ကိုယ္အဂၤါအစိတ္ အပိုင္းတုိ႔သည္ အသက္အရြယ္အိုမင္း ခါးကုန္း၍ မိမိကိုယ္ကို မထိန္းႏိုင္၊ မသိမ္းႏိုင္ရိွ ေသာအခါမွ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ျဖင္လာရသည္ဟုဆိုသည္။ ဖံုးကြယ္လာခဲ့ေသာ အမႈကိစၥ သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပြင့္ေပၚလာရေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

တစ္နည္း တစ္သက္လံုး စဥ္းစားဉာဏ္ႏံုခ်ာ၍ ကင္းမဲ့၍ ဉာဏ္အျမင္မေပါက္ဘဲ ေမာဟပိတ္ဖံုးခဲ့သည္မွာ အသက္အရြယ္ အုိမင္းခါးကုန္း၍ တရားသေဘာ ေထာက္မိ ေသာအခါမွ အဓိပၸာယ္တရားမွန္ အလင္းေရာင္ေပၚလာသည္။ ကာလၾကာရွည္မိုက္မဲခဲ့ သမွ် ႀကီးမွလိမၼာရသည္ဟုလည္းဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here