တစ္လင္ေနလည္း ေပြးႏွင့္ တစ္လင္ေနလည္း ေႄကြးႏွင့္

ဆင္းရဲ၍မွီခိုရာရေအာင္ လင္သားယူလုိက္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္အဖို႔ ပထမ လင္မွာ ေပြးမ်ားပါလာ၍ ကြာပစ္လုိက္ၿပီး ေနာက္တစ္လင္ယူျပန္ေသာအခါတြင္လည္း လင္၌ ေႄကြးဆပ္ရန္ပါလာသျဖင့္ မည္သို႔မွ် သက္သာရာမရဘဲ အႀကိမ္တုိင္း၌ တစ္ခု မဟုတ္တစ္ခု ဒုကၡေတြ႕ရသည္ဟုဆုိလုိသည္။ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ သက္သာမႈ မရဘဲ အဆိုးအပ်က္ ဒုကၡတုိ႔ႏွင့္ အႀကိမ္ဖန္ဖန္ေတြ႕ဆံုရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here