တစ္ရြာ တစ္က်ီေဆာက္သည္

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က စစ္ခ်ီရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္ ေစရန္ စခန္းေထာက္ရြာႀကီးမ်ား၌ က်ီမ်ားေဆာက္၍ စပါးရိကၡာျဖည့္တင္းစုေဆာင္းေစ သည္ကို ဆိုလုိသည္။ ခရီးလွည့္ပတ္သြားလာသူမ်ားသည္ တစ္ရြာလွ်င္ ရိကၡာတစ္က်ီ ေဆာက္ဘိသကဲ့သို႔ ခင္မင္မွီခိုႏိုင္ေသာ စားအိမ္ေသာက္အိမ္ မိတ္ေဆြေကာင္းရိွထား ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ဟု တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ေအ၇ာ says:

    စစ္ခ်ီရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္ ေစရန္ စခန္းေထာက္ရြာႀကီးမ်ား၌ က်ီမ်ားေဆာက္၍ ဆိုတဲ့ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္ဟာ အရမ္းႀကီးကိုလဲြမွားေနပါတယ္။
    (ခင္မင္မွီခိုႏိုင္ေသာ စားအိမ္ေသာက္အိမ္ မိတ္ေဆြေကာင္းရိွထား ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ဟု ) တိုက္ရိုက္ေျပာမည့္အစား တစ္ရြာတစ္က်ီေဆာက္ ဟု တင္စားညႊန္းဆိုေျပာေလ့ရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here