တစ္မုိးလံုး ေဖ်ာက္ဆိတ္ခ်ည္း

ၾကယ္အေၾကာင္းကုိ မသိသူကုိ ၾကယ္အမည္ေမးေသာအခါ မုိးအာကာတစ္ျပင္လံုး ရွိသမွ် ၾကယ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ဆိတ္ၾကယ္ဟူ၍ခ်ည္း အမည္တပ္၍ ေျပာသည္ဟု ဆုိလုိ သည္။ မုိးတစ္ျပင္လံုး၌ ေဖ်ာက္ဆိတ္ၾကယ္ခ်ည္းရွိသည္ဆုိသကဲ့သုိ႔ အရာရာတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္တည္း တြင္က်ယ္လႊမ္းမုိးျခင္းမ်ားေသာအခါ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ ေသာသေဘာႏွင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here