တစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္ ႏွစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္

ၾကက္သြန္သည္ စားလွ်င္ ပါးစပ္နံေသာ အစားအစာျဖစ္၍ တစ္တက္မွ် စား႐ုံႏွင့္ နံမည္မဟုတ္ဟု မထင္သင့္ဘဲ မည္မွ်ေလာက္ပင္ စားသည္ျဖစ္ေစ ၾကက္သြန္သည္ ၾကက္သြန္၏ ပင္ကုိယ္သေဘာကုိမစြန္႔ဘဲ အနံ႔အသက္ရေစမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အျပစ္ဟူသည္ ႀကီးသည္ငယ္သည္ဟူေသာ ပမာဏကုိမလုိက္ဘဲ သေဘာ သက္ေရာက္မႈကုိသာ ထည့္တြက္ေသာအခါ၌ သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕က ၾကက္သြန္တစ္တက္ စားၿပီးသည့္ေနာက္ မထူးၿပီ။ ႏွစ္တက္စားလွ်င္လည္း ၾကက္သြန္နံ႔သာနံမည္ျဖစ္၍ စားမိ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္တက္သံုးတက္ မည္မွ်ပင္တုိး၍ စားသင္ျဖစ္ေစ အေရးအႀကီးေတာ့ဟူ၍ သေဘာေကာက္ယူၾကသည္။ မွားၿပီးအမွားကုိ မရပ္ဘဲ ဆက္ကာဆက္ကာမွားေလ ေအာင္ အားေပးေသာသေဘာကုိ ေရာက္ေလသည္။

Any suggestions? Please leave it here