ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက အရင္းအျမစ္သာမက တစ္ဆက္တည္းတြင္ မျမင္သာေအာင္ ကြယ္၀ွက္ေနေသာ အျပစ္အနာအဆာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားသာ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းကိုျပန္၍လွန္လွ်င္ ငယ္က်ဳိးငယ္နာ မသိေစလိုရာ အျပစ္ ေဟာင္းရာ ေပၚလာမည္ဟုဆိုလိုသည္။

6 Comments

 1. Harry says:

  မွတ္သားဖူးတာကေတာ့ ဒီစကားပံုရဲ့ အဓိပၸာယ္က သူ႔အျပစ္ကို သြားေဖာ္ရင္ ကိုယ့္ငယ္က်ိဳးငယ္နာ လည္း ျပန္ေပၚလာမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သံုးေနၾကတာ ၾကားဖူးပါတယ္။ က်မ္းကိုးေတာ့ မရွိပါဘူး။ မွန္မမွန္ သိပ္မေသခ်ာလွပါဘူး။

 2. ကိုရဲ says:

  ဟယ္ရီ ေျပာတာမွန္ပါတယ္။သူမ်ားရဲ႕အျပစ္အနာအဆာကိုေဖၚယင္ကိုယ္႕ရဲ႕အားနည္းခ်က္လည္း ေပၚမယ္ဆိုတဲ႕သေဘာပါပဲ။

 3. ရန္ဦး says:

  အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကိုေဖာ္ထုတ္ရင္း အျခားအေၾကာင္းကိစၥတစ္ခု မထင္မွတ္ပဲ ေပၚထြက္လာျခင္းကို “ေညာင္ျမစ္တူးရင္း ပုတ္သင္ဥေပၚသည္” ဟုသံုးနႈန္းၾကပါသည္။

 4. ရန္ဦး says:

  အမွတ္တမဲ့ ေပၚထြက္လာတဲ့သေဘာမ်ဳိးပါ။ ေညာင္ျမစ္ကိုတူးလိုက္လွ်င္ ပုတ္သင္ဥ ေပၚကိုေပၚလာရမယ္ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္မ်ဳိးဟု မထင္ပါ။

 5. […] ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက […]

 6. Moethonedray says:

  ဟုတ္မွေက်ာ္ ပုတ္မွေပၚ။
  ငါးပိက ဖုတ္မွေညွာ္၊ လူက ဟုတ္မွေက်ာ္၊ ပုတ္မွေပၚ။

Any suggestions? Please leave it here