ေဆးမူး ထံုးေပါက္ ႏွစ္မႈေရာက္

ကြမ္းမစားတတ္ေသာသူသည္ အေလ့အက်င့္မရိွဘဲႏွင့္ အတတ္စမ္း၍ ကြမ္းကို စားမိရာ ကြမ္းတစ္ခါစား႐ံုႏွင့္ ေဆးကလည္းမူးေသး ထံုးကလည္းေပါက္ေသးႏွင့္ ဒုကၡ ႏွစ္မ်ဳိး၊ အမႈႏွစ္မ်ဳိးေရာက္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိမကၽြမ္းက်င္ မႏိုင္နင္းေသာအလုပ္ မ်ဳိးကို စြန္႔စား၍မလုပ္သင့္ေၾကာင္း တားျမစ္၍ဆိုသည္။ အျပစ္တစ္ခုျပဳလုပ္မိရာမွ ႏွစ္မႈ သင့္ေရာက္ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္လည္း ခုိင္းႏႈိင္းဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here