ေဆးစက္က်ရာ အ႐ုပ္ထင္

ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာသည္ အမွတ္မဲ့ ေဆးစက္ဖိတ္စင္က်ရာ၌ပင္ အ႐ုပ္ျဖစ္ေအာင္ အလုိက္သင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီးတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေျခအေန အရ ဟပ္စပ္အဆင္ေျပေအာင္ က်င့္သံုးႏိုင္သူ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ထူးခၽြန္ႏွံ႔စပ္ ေအာင္ အက်ဳိးထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းတင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။ အမွတ္မဲ့ဖိတ္က် ေသာ ေဆးစက္သည္ပင္လွ်င္ အ႐ုပ္ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ က်ေလ့ရိွသည္ဟု လြန္ကဲခ်ီးမြမ္း ျခင္းလည္းျပဳတတ္ၾကသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here