ဆြမ္းခံရင္း ငွက္သင့္သည္

ေမာင္ရွင္သည္ ဆြမ္းခံသြားရင္းႏွင့္ပင္ စိမ့္စမ္း မွက္ျခင္ေပါေသာ ရပ္ကြက္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္မိရာမွ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသင့္ေရာက္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျပစ္ကင္းမဲ့ ေသာ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရင္းပင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အျဖစ္ဆုိး၊ အ႐ံႈးအျပစ္ထင္လာရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ တမင္အသိျဖင့္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပစ္သင့္ေရာက္ရျခင္းကို ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။ ရည္ရြယ္ရင္းတစ္ျခား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကတစ္ျခား ဟုဆိုလုိသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ အျပစ္သင့္ေရာက္ရသည့္အခါတြင္လည္း သံုးသည္။

1 Comment

  1. နီးစပ္ေသာစကားပံုမ်ား

    ထန္းသီးေကြ်ခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္

Any suggestions? Please leave it here