ဆရာမျပ ငါးပိဖုတ္မွနည္းမက်

အလြန္လြယ္ကူသည္ဟု ထင္ရသည့္ ငါးပိဖုတ္ျခင္းကိုပင္ သြန္သင္ျပသသူမရိွက ေကာင္းမြန္နည္းက်စြာ မလုပ္တတ္ဟု ဆိုလိုသည္။ သြန္သင္နည္းျပျခင္းကို စနစ္တက် ခံယူအပ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံသံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here