ဆရာမ်ား သားေသ

သားငယ္ မက်န္းမာသျဖင့္ မိဘက ဆရာသမားမ်ားကို ပင့္ေခၚကုသေလရာ တစ္ဦးက တစ္နည္းေကာင္း လက္တည့္စမ္း၍ ၫႊန္ျပၾကသျဖင့္ ဟိုနည္းေကာင္းႏုိး၊ သည္နည္းေကာင္းႏိုးႏွင့္ကုေလရာ နည္းေပါင္းစံု၍ ေနာက္ဆံုးသားေသရသည္ဟု ဆိုလို သည္။ နည္းစနစ္တစ္ခုခုကို ေဇာတ္ခ်၍ လိုက္နာျခင္းမရိွဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးစမ္းသပ္ေနျခင္း ျဖင့္ အက်ဳိးမထင္ ပ်က္စီးဖြယ္ရာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရည္ၫႊန္း၍ဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here