ဆပ္ျပာေကာင္း၍ ေခါင္းေပါင္းျဖဴသည္

ေခါင္းေပါင္းကို ေလွ်ာ္ဖြတ္သျဖင့္ ေကာင္းစြာျဖဴေဖြးရျခင္းမွာ ေလွ်ာ္ဖြတ္သူ၏ လံု႔လအစြမ္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဆပ္ျပာက အမ်ဳိးအစားေကာင္းသျဖင့္ ေခ်းခၽြတ္ကြာေစ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အက်ဳိး၏ ပမာဏအေၾကာင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္တတ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းအမွန္ကို ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ရန္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ပ်က္မႈတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းခံကို ကြဲျပားျခားနားစြာ ၫႊန္ေထာက္ႏိုင္ေစရန္ လည္းေကာင္း ပမာဏတင္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here