ဆန္ေပးမွ ေဆးရသည္

ဆန္ႏွင့္ေဆးကို လဲလွယ္၍ယူရာတြင္ ေဆးကို အခမဲ့ရသည္မဟုတ္ ဆန္ေပး၍ သာ ေဆးကိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္စရာ ငဲ့ကြက္စရာအေၾကာင္းမရိွဟုဆိုလို သည္။ အခမဲ့အလကားရသည္မဟုတ္ပဲ ထိုက္တန္ေသာေက်းဇူးျပဳမႈအေလ်ာက္ အတံု႔ အျပန္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ဳိးေပးမႈကို ေပၚလြင္ေစရန္သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here