ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္သည္

ဆန္ျပာေသာအခါ ဆန္ကြဲအမႈန္တို႔သည္ စေကာအဖ်ား၌စု၍ ဆန္သားဆန္ ေကာင္းမ်ားမွာ စေကာလက္ရင္း၌ စုပံုသည္ျဖစ္ရာ အလံုးသန္ေသာ လက္ရင္းဆန္ ေစ့မ်ားကို နာေအာင္ဖြတ္ေပးမွ ျဖဴစင္ေသာ ဆန္ေကာင္းရမည္ျဖစ္၍ ဆန္ဖ်ား၊ ဆန္ကြဲ တို႔ကို နာေအာင္ဖြတ္ေသာ္ အမႈန္႔ေက်သာ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို႔ ေၾကာင့္ ဆန္ေကာင္းရလုိလွ်င္ ဆန္ရင္းကိုဖိ၍ က်ပ္က်ပ္တင္းတင္း ကြပ္အုပ္ဆံုးမလွ်င္ ေဆြေကာင္း မ်ဳိးခၽြန္ေပၚထြက္လာႏိုင္၍ ႀကီးသူတို႔အုပ္ထိန္းမႈတာ၀န္လည္း ေက်ပြန္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေသြးေ၀းသူတုိ႔ကို မကြပ္ညႇပ္ပိုင္၍ အလြတ္အသာ ၾကည့္ေနရန္သာရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here