ဆန္ခိုးမမိ ဖြဲခိုးမိ

သူတစ္ပါးက ဆန္ခိုးသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ရလိုရျငားႏွင့္ ေနာက္မွ၀င္ခိုးသူသည္ ဆန္မေတြ႕ေတာ့၍ ဖြဲကိုခိုးရေလရာ ဆန္ခုိးသြားသူကို ပိုင္ရွင္မမိပဲ ဖြဲခိုးသူမွာသာ အမိ ခံရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အႀကီးအက်ယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ လည္ပတ္သျဖင့္ အျပစ္ မသင့္ပဲ အနည္းငယ္ အျပစ္ျပဳမိသူမွာ အလည္မ၀ယ္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္သင့္ေရာက္ရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးႏွင့္အတူ ျပဳမူရာတြင္ သူတစ္ပါးမွာအျပစ္လြတ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာသာ အျပစ္သင့္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here