ဆင္ျဖဴေတာ္မီွ၍ ႀကံစုပ္သည္

ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈလာသူမ်ားက ႀကံမ်ားေကၽြးသျဖင့္ ႀကံမ်ားစုၿပံဳေပါမ်ား လ်က္ရိွရာ ဆင္ကိုအမွီျပဳ၍ အမႈထမ္းရသူတို႔က ဆင္၏အစြမ္းျဖင့္ရေသာ ႀကံမ်ားကို ယူ၍စုပ္ၾကသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါး၏ ဘုန္း၊ ဂုဏ္၊ အရွိန္အ၀ါကိုမွီ၍ အပင္ ပန္းအေၾကာင့္ၾကမခံဘဲ အသက္ေမြးျခင္း သူတစ္ပါး၏အစြမ္းျဖင့္ရေသာ လာဘ္လာဘ ကို ကိုယ္တုိင္အားမထုတ္ဘဲ မွီတြယ္စားသံုးေနျခင္းစသည္တုိ႔ကို  ႐ႈတ္ခ်၍သံုးသည္။

1 Comment

  1. […] ဆင္ျဖဴေတာ္မီွ၍ ႀကံစုပ္သည္ […]

Any suggestions? Please leave it here