ဆင္လိုက္ရာ ၀ါႀကီး၀ါငယ္မေရြးသာ

ရဟန္းမ်ားသည္ အေပါင္းအစုႏွင့္ႄကြခ်ီေသာအခါ ၀ါႀကီးေသာရဟန္းက ေရွ႕မွ ႄကြ၍ ၀ါငယ္ေသာရဟန္းမ်ားက ေနာက္မွလိုက္ပါလာၾကၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္လိုက္၍ ေျပးၾကရေသာအခါတြင္ကား ဆင္၏အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေရးက အေရးႀကီးသျဖင့္ ၀ါႀကီး ၀ါငယ္ အစဥ္ကို မငဲ့သာဘဲ ေျပးၾကရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ စည္းကမ္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွေစကာမူအေရးအခင္းအေျခအေန အေလ်ာက္ သက္သာလြယ္ ကူခရီးေပါက္ေရာက္မႈကို ေရွး႐ႈ၍ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ က်င့္သံုးရသည့္ ႃခႊင္းခ်က္ရိွပံုကို တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here