ဆင္မွာေတာ့က်င္ငယ္၊ ယင္မွာေတာ့ပင္လယ္

ဆင္ေျပာင္ႀကီးက က်င္ငယ္စြန္႔လိုက္သည့္အခါ ဆင္အဖို႔က်င္ငယ္အနည္းအပါး မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္ေကာင္အဖို႔မူကား သူ၏ကိုယ္အဂၤါအခ်ဳိးအဆႏွင့္ ႏႈိင္းဆ ေသာပင္လယ္ႀကီးသဖြယ္ တပင္တပန္းကူးခတ္ေနရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးအဖို႔ ပမာမထားေလာက္ေသာ္လည္း က်န္တစ္ဦးအဖို႔ မ်ားစြာထိခိုက္ဖြယ္ရာရိွႏိုင္သည္ဟုဆို လိုသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမွာ ပမာဏျခင္း၊ ဆႏၵျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ျခင္း၊ အေျခအေန ျခင္း၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုျခင္း၊ ခံယူခ်က္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္စားသံုး သည္။

2 Comments

  1. gennie says:

    ”ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ” ဆုိတဲ့စကားပုံေရာ နီးစပ္မလားမသိဘူး။

  2. ေက်ာ္ဦး says:

    ဆင္ႀကီးေတာ့ ေသးေပါက္တာပဲ။ ပုရြက္ဆိတ္မွာ ဒုကၡပင္လယ္ေဝရတယ္ လို႔ ၾကားဖူးတယ္။

Any suggestions? Please leave it here