ဆင္ပိန္လွ်င္ ကၽြဲေလာက္က်န္ေသးသည္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ႀကီးသည္ မည္မွ်ပင္ပိန္လွီသည္ဟု ဆိုရေစကာမူ ကၽြဲ၏ခႏၶာ ကိုယ္မွ်ေလာက္သာ က်န္ေသးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ဥစၥာပစၥည္းျပည့္၀သူမ်ားသည္ စီးပြားေလွ်ာက်သည္ဆိုေစကာမူ ဆင္းရဲသူအေျခအေနမွ်ေလာက္မူကား က်န္ရိွေသး သည္ဟုဆိုလုိသည္။

Any suggestions? Please leave it here