ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ

ဆင္အဖို႔ က်ီစားသည့္အေနျဖင့္ ဆိတ္ငယ္ကို ပုတ္ခတ္ကန္ေက်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေစကာမူ အင္အားျခင္းမမွ်ေသာ ဆိတ္ငယ္အဖို႔မွာ မသက္မသာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အင္အားျခင္းမတူမွ်ေသာအခါ တစ္ဦးအဖို႔ မျဖစ္ေလာက္ ေသာ အျပဳအမႈသည္ တစ္ဖက္သားအဖို႔ မခံရပ္ႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္ေနတတ္သည့္အခါ တြင္ တစ္ဖက္သားကို စာနာေထာက္ထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here