စိုစိုႏွင့္နံသည့္ေၾကာင္ေခ်း

ေၾကာင္ေခ်းမွာအျမင္အားျဖင့္ ေပ်ာ့စိစိရိွ၍ အနံအသက္ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည္ ဟု မထင္ရေစကာမူ အနံမွာစူးစူးရွရွ ဆိုးရြားနံေစာ္လွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အား ျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းရိွသေလာက္ ခက္ထန္တင္းမာေသာသူမ်ဳိး မထင္မွတ္ပဲႏွင့္ အစြမ္းပိုကဲေသာ သူမ်ဳိးကို တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    “ေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ နံသည့္ ေၾကာင္ေခ်း” လုိ႔ ပိုအသံုးမ်ားတဲ့ မူကဲြ ရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။

  2. ေမာင္ၿမတ္ says:

    ကုတ္ကၿမင္း

Any suggestions? Please leave it here