စိုင္ေကာ္၍ ခ်ဳံေပၚေရာက္သည္

ေတာမုဆိုးသည္ မိမိအစြမ္းျဖင့္ ခ်ဳံအျမင့္ေပၚသို႔ ခုန္တက္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာ္လည္း စိုင္သတၱ၀ါက ဦးခ်ဳိျဖင့္ ပင့္ေကာ္တုိက္ခုိက္ရာမွ လြင့္ေျမာက္၍ ခ်ဳံေပၚတင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိအစြမ္း၊ လံု႔လပေယာဂျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျခင္းမရိွဘဲ သူတစ္ပါးက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္သာ ႀကီးျမင့္တိုးတက္ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moe Thonedray says:

    ကံေကာင္းေတာ့ တစ္သက္ အၾကံေကာင္းေတာ့ တစ္ခ်က္။

Any suggestions? Please leave it here