စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေရာင္း၀ယ္ရာ ေဆး႐ိုးသည္ကန္႔လန္႔

အဖိုးတန္ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္စကားေျပာေနရာတြင္ အဖိုးမတန္ေသာ ေဆး႐ိုးသည္ကလည္း မိမိေဆး႐ိုးေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ၾကား၀င္၍ ေျပာဆိုစြတ္ဖက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥကို စြတ္ဖက္ေျပာဆိုျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ဟန္႔တားသည့္သေဘာျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။

1 Comment

  1. Dr. ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ says:

    “ဆြမ္းဆန္ထဲ ေက်ာက္ခဲေရာ”

Any suggestions? Please leave it here