စားရမွာလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္းအဆီႏွင့္၀င္း၀င္း

ပုပ္ထဲသို႔က်ေသာ ၀က္သားတုံးသည္ စားရမည္ကလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္၍ စား၍မျဖစ္၊ လႊင့္ပစ္ရမွာလည္း အဆီႏွင့္၀င္း၀င္းျဖစ္၍ မပစ္ရက္ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိလို သည္။ အၾကပ္အတည္း ႏွစ္ခုၾကား၊ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ၾကား အဆံုးအျဖတ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္ တစ္ဖက္သို႔မလိုက္သာဘဲ အခက္အခဲေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

Any suggestions? Please leave it here