ေငြအကဲ ပန္းပဲမသိ

ေငြေကာင္း မေကာင္းကို ပန္းတိမ္ဆရာသာသိသည္။ ပန္းပဲဆရာသည္ ေငြ အေၾကာင္းကိုမသိ။ သံအေၾကာင္းကိုသာသိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥ၍သာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာၿမဲျဖစ္၍ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္လွ်င္ မသိမ ကၽြမ္းက်င္ဟု ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here