င႐ုတ္သီးထဲကပိုး၊ အစပ္မ်ဳိးမေၾကာက္

ပူစပ္ေသာ င႐ုတ္သီးထဲတြင္ ႀကီးပြားအသက္ရွင္လာေသာ ပိုမ်ားသည္ အျခားပိုး မ်ားကဲ့သုိ႔  အပူအစပ္ကို မေၾကာက္ေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ ဒုကၡ၊ အခက္အခဲ၊ အဆိုး အညစ္စသည္တို႔ကို အခါမ်ားစြာ ေတြ႕ဆိုင္လာၿပီးေသာ လူသည္ အလားတူအေျခ အေနကို ထပ္၍ ရင္ဆိုင္ရျငားေသာ္လည္း ထူးျခား၍ တုန္လႈပ္ျခင္းရိွေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳသည္ယဥ္ပါးျခင္း၊ ခံႏိုင္ရည္ရိွျခင္းကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း တင္စား၍ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here