ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည္

ငါးၾကင္းသည္ ဆူၿဖိဳး၍ အဆီမ်ားသျဖင့္ ငါးၾကင္းမွပါေသာ အဆီႏွင့္ပင္ ငါးၾကင္းကို ေၾကာ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိက စိုက္ထုတ္ကုန္က်ျခင္းမရိွဘဲ သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္း၊ မပင္မပန္းရေသာ ပစၥည္းကို ျပန္၍ေပး ျဖန္႔ျခင္း၊ အျမတ္ျဖင့္ ျပန္၍စိုက္ထုတ္ရင္းႏွီးျခင္း စသည္တို႔တြင္ တင္စား၍ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here