ငါးသိုင္းမ်ား ဟင္းဟုန္

ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ ငါးကိုသင့္႐ံုမွ် ခတ္လွ်င္အရသာခ်ဳိၿမိန္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးသိုင္းအမ်ားအျပားခတ္၍ ခ်က္ျခင္းျဖင့္ အရသာမွာဟုန္၍ မည္သို႔မွ် သိသိသာသာ ထူးျခားျခင္းမရိွေတာ့ဘဲ ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရာရာတြင္သင့္ တင့္ေလွ်ာက္ပတ္႐ံု အတုိင္းအဆကို ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္။ ပိုလြန္က အက်ဳိးမဲ့့ျဖစ္ေစသည္ဟု တင္စား၍ ဆိုသည္။

1 Comment

  1. TT MaThinzar says:

    ဆရာမ်ား သားေသ။

Any suggestions? Please leave it here