ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်

ငါးမွ်ားသည့္အခါတြင္ တစ္ေနရာရာ၌ ငါးစာကိုခ်၍ ငါးကိုမေစာင့္ဘဲ ငါးပြတ္ သည့္ေနရာတိုင္းသုိ႔လုိက္၍ ငါးစာခ်ေနသျဖင့္ ငါးစာသာကုန္၍ ငါးကိုဟုတ္ဟုတ္ျငား ျငားမဖမ္းမိဘဲ ရိွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အလုပ္တစ္ခုခု၊ ပညာတစ္ရပ္ရပ္ကို ေဇာက္ခ်၍ မႀကိဳးပမ္းဘဲ က်ရာႀကံဳရာ အျပန္႔အႏွံ႔ အာ႐ံုမ်ားျပားသျဖင့္ မည္မည္ရရ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရိွႏိုင္ေၾကာင္းကို ခိုင္းႏႈိင္း၍ ဆိုသည္။

1 Comment

  1. ဖိုးခ်က္ says:

    “ငုပ္မိ သဲတိုင္၊ တက္ႏိုင္ ဖ်ားေရာက္” ဆိုတာ ရွာမေတြ႕လို႕ ျဖည္႕ေပးပါရေစ။

Any suggestions? Please leave it here