ငါးပိျဖစ္ၿပီးမွ အၿမီးမႏွံ႔ခ်င္ႏွင့္ေတာ့

ငါးသည္ေသ႐ံုသာမက ဆားႏွင့္သိပ္နယ္ေထာင္းထုခံရ၍ ငါးပိျဖစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ အၿမီးႏွံ႔၍မရသည့္ အတိုင္းမရႏိုင္သည္ကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေအာင္ အ႐ံႈး အည့ံခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မွ အခ်ည္းႏွီး မလြန္ဆန္ႏိုင္ရန္ သတိေပးသံုးႏႈန္းသည္။ ေရွးဦးက ေအာင္ျမင္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ အေရးနိမ့္ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ဳိးကိုလည္း တားျမစ္ေျပာဆိုသည္။

3 Comments

  1. Dartu(jpn) says:

    ငရဲကလာသူျပာပူမေၾကာက္

  2. […] ငါးပိျဖစ္ၿပီးမွ အၿမီးမႏွံ႔ခ်င္ႏွင္…ငါးသည္ေသ႐ံုသာမက […]

  3. […] င ငါးပိျဖစ္ၿပီးမွ အၿမီးမႏွံ႔ခ်င္ႏွင့္ေတာ့ငါးသည္ေသ႐ံုသာမက ဆားႏွင့္သိပ္နယ္ေထာင္းထုခံရ၍ ငါးပိျဖစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ အၿမီးႏွံ႔၍မရသည့္ အတိုင္းမရႏိုင္သည္ကို…Continue 1 Comment […]

Any suggestions? Please leave it here