ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြတ္အိုင္ပ်က္

ငါးပြတ္သကဲ့သုိ႔ ခ႐ုကလိုက္၍ ပြတ္ေသာအခါ ငါးပြတ္သည္အထင္ႏွင့္ ေရပက္၍ ငါးရွာျခင္းေၾကာင့္ အိုင္ပါပ်က္စီးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူထက္ ပိုလြန္အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

4 Comments

 1. Po Shan says:

  ဤ စကားပုံတြင္ ငါးပြတ္သည္၊ ခ႐ုပြတ္သည္ ဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ နားမလည္ပဲျဖစ္ေနပါသည္။ ငါးပြက္သည္ဟုသာ ၾကားဘူးပါသည္၊ “အိုင္ပ်က္” ႏွင့္လည္း ကာရန္ကုိက္ပါသည္။ ျပန္လည္ စိစစ္ေပးပါ၊ အကယ္၍ စာလုံးေပါင္းမွားျခင္း မဟုတ္ပါက၊ ငါးပြတ္သည္၊ ခ႐ုပြတ္သည္ ဆုိသည့္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပေပးေစလုိပါသည္။

 2. Sai mg Mg says:

  # ဖားတုလို႔ ခ႐ုခုန္။

 3. “ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြက္ အိုင္ပ်က္” ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
  အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်ကပါ “ပြတ္”စာလုံးမမ်ားကုိ “ပြက္္” လုိ႔ က သတ္လိက္လွ်င္ပုိသင့္ေတာ္၍ အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ပီျပင္သြားပါမည္။

 4. As my keyboard is not good, please understand typing errors.
  “ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြက္ အိုင္ပ်က္” ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
  အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ပါ “ပြတ္”စာလုံးမ်ားကုိ “ပြက္္” လုိ႔ က သတ္လုိက္လွ်င္ ပုိသင့္ေတာ္၍ အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ပီျပင္သြားပါမည္။

Any suggestions? Please leave it here