ငါးတကာယိုတဲ့ေခ်း ပုဇြန္ဆိတ္ေခါင္းစု

ပုဇြန္ဆိတ္သည္ ငါးအမ်ားယိုသည့္ေခ်းမ်ားကို စားေသာက္သျဖင့္ ပုဇြန္ဆိတ္ ေခါင္းပိုင္းရိွ အစာအိမ္တြင္ ငါးေခ်းမ်ားစု၍ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါးျပဳလုပ္ သမွ် အျပစ္မ်ားမွာ ႐ိုးအေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေပၚတြင္ တာ၀န္စုပံု၍ တင္လာသည့္ အခါတြင္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။

1 Comment

  1. […] ငါးတကာယိုတဲ့ေခ်း ပုဇြန္ဆိတ္ေခါင္းစ… […]

Any suggestions? Please leave it here